W wyniku włączenia szkoły mistrzostwa sportowego organizowanej na poziomie liceum ogólnokształcącego – do zespołu szkół ogólnokształcących – doszło do połączenia w zespole szkół tego samego typu, bowiem funkcjonowało już w nim liceum ogólnokształcące i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Zdaniem organu nadzoru stanowiło to istotne naruszenia dyrektywy art. 62 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 ze zm., w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 września 2000 r.) zakazującej łączenia w zespół szkół tego samego typu.


W odpowiedzi gmina, stwierdziła, że analiza celowościowa stosownych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty wskazuje, że ministrowie edukacji i sportu mogli mieć na uwadze występujące w praktyce trudności w tworzeniu przez organy prowadzące całościowych szkół sportowych. Wprowadzono zatem formę pośrednią między taką szkołą, a tylko klasami sportowymi, mianowicie "szkołę mistrzostwa sportowego".

Zdaniem gminy nie jest jednak konieczne prowadzenie jej jako odrębnego typu szkoły i dopuszczalne jest usytuowanie jej w ramach szkoły danego typu, a jednocześnie w zespole szkół, w której ta szkoła (liceum ogólnokształcące) się znajduje.
 

NSA rozpatrując sprawę uznał, iż zgodnie z § 2 ust. 5 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 1997 r. w sprawie szczególnych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (M. P. Nr 13, poz. 107), szkołą mistrzostwa sportowego realizującą program szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej jest szkoła, która prowadzi ciąg minimum trzech klas mistrzostwa sportowego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności taka szkoła jest obowiązana realizować program szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, na co wskazuje sformułowanie "realizującą program szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej".

Dodatkowym wymogiem, który przesądza o możliwości nazwania takiej szkoły "szkołą mistrzostwa sportowego" jest prowadzenie ciągu minimum trzech klas mistrzostwa sportowego. Nie można zatem uznać, że szkoły mistrzostwa sportowego mają zadanie ograniczone jedynie do realizowania szkolenia sportowego. W sprawie należało więc stwierdzić istnienie naruszenia przepisu art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty który dopuszcza połączenie w zespół jedynie szkół różnych typów. Szkoła mistrzostwa sportowego realizująca program liceum ogólnokształcącego nie jest innym niż liceum ogólnokształcące typem szkoły – podkreślił NSA.

Z kolei systematyka całego art. 9 ustawy o systemie oświaty, wobec treści ust. 5 tego przepisu pozwala uznać, że szkoły mistrzostwa sportowego mogą działać jedynie w ramach istniejących już typów szkół. Potwierdza to przywołane już zarządzenie w sprawie szczególnych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, które dopuszcza działalność szkoły mistrzostwa sportowego realizującej program zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej.

Wyrok NSA z 28 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 268/13, nieprawomocny