Program nie byłby finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki na jego realizację chcielibyśmy uzyskać w formie dotacji od organu założycielskiego/jednostki samorządu terytorialnego.

Czy to przedsięwzięcie byłoby zgodne z ustawą?

Odpowiedź

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie mieści się w katalogu podmiotów uprawnionych do opracowania programów zdrowotnych.

Uzasadnienie

Katalog podmiotów uprawnionych do opracowywania programów zdrowotnych określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Brzmienie przepisu wskazuje na zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do opracowania programu zdrowotnego. Nie należy do niego SP ZOZ.

Nadto program zdrowotny opracowany przez jednostkę samorządu terytorialnego opiniowany jest przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo i Zdrowie

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)