Odpowiedź

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia SP ZOZ, której większościowym udziałowcem jest organ samorządu terytorialnego, przy udzielaniu zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych nie będzie podlegać ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dalej p.z.p. W przypadku natomiast udzielania zamówienia publicznego spoza zakresu świadczeń zdrowotnych znajdzie zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że osoba prawna utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, w którym ponad połowę udziałów posiada Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) Zakładając zatem typowe przekształcenie polegające na tym, że jedynym lub większościowym udziałowcem spółki powstałej z przekształcenie SP ZOZ jest jednostka samorządu terytorialnego, to taka spółka będzie podlegać ustawie Prawo zamówień publicznych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w art. 26 ust. 5 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., przewiduje wyłączenie stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień w zakresie świadczeń zdrowotnych. Do świadczeń zdrowotnych zastosowanie znajdzie tryb konkursu ofert opisany w art. 26 ust. 3 i 4 u.dz.l. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 u.dz.l. świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

W związku z powyższym spółka z o.o. powstała z przekształcenia SP ZOZ, której większościowym udziałowcem jest organ samorządu terytorialnego, przy udzielaniu zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych nie będzie podlegać ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku natomiast udzielania zamówienia publicznego spoza zakresu świadczeń zdrowotnych znajdzie zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych.

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo i Zdrowie