Spółka prawa handlowego (spółka z o.o.) ze 100% udziałem gminy, w zakresie realizacji zadań własnych gminy zobowiązana jest do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p.

Przy udzielaniu zamówienia publicznego na dostawę samochodu, o którym mowa w powyższym pytaniu, zamawiający posiada obowiązek do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów podstawowych, tj. np. w trybie przetargu nieograniczonego.

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p., ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami" przez inne, niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 p.z.p., osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego – o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Niniejsze oznacza, że powstaje obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jednym z trybów podstawowych, tj. w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego. Na mocy obowiązujących przepisów p.z.p., zamawiający w takim przypadku zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania postępowania, tj. m.in.:
1) opracowania opisu przedmiotu zamówienia wg. zasad opisanych m.in. w art. 29 ust. 1, 2 i 3 p.z.p.
2) oszacowania wartości zamówienia wg. zasad opisanych m.in. w art. 32 i 35 p.z.p.
3) opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisanych m.in. w art. 36 p.z.p.
4) opracowania i prawidłowego opublikowania ogłoszenia o zamówieniu wg. zasad opisanych m.in.
w art. 40, 41 p.z.p.

W zakresie bezpośredniej realizacji procedury, kluczowymi przepisami będą te, które dotyczą zasad przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. art. 39-46 – jeśli zamawiający ostatecznie zdecyduje się na ten tryb. Badanie i ocena ofert oraz zasady rozstrzygania i/lub ewentualnego unieważnienia postępowania to regulacje opisane m.in. w art. 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92 i 93 p.z.p. Natomiast informacje nt. zasad zawierania umów o zamówienie publiczne to regulacje opisane przez ustawodawcę m.in. w art. 94 oraz 139, 140, 141, 142, 143, 144.

Dodatkowo, uzasadniając odpowiedź na powyższe pytanie, pragnę zwrócić uwagę, że bardzo istotna kwestia przy nabywaniu takich skomplikowanych dóbr jak samochód-śmieciarka będzie umiejętne zastosowanie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1, 2 i 3 p.z.p. Znaczenie tych regulacji dla prawidłowego przebiegu postępowania jest niejednokrotnie kluczowe. Szczególnie istotne pozostaje bowiem, aby przedmiot zamówienia w tym przypadku opisany był w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, które mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przedmiotu zamówienia nie można ponadto opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami