Instytucja self-cleaning została uregulowana w art. 24 ust. 8 p.z.p. Zgodnie z nim, wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 p.z.p. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Wykonawca może w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Co istotne, w razie orzeczenia wobec wykonawcy, który jest podmiotem zbiorowym, prawomocnego wyroku sądu nakładającego zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zastosowanie tych regulacji nie jest możliwe, jeśli nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu.

Jak zaznacza Urząd Zamówień Publicznych, przepis ten w sposób przykładowy wskazuje na możliwe środki dowodowe, które umożliwiają wykonawcy wykazanie się rzetelnością. Zamawiający każdorazowo, w zależności od okoliczności prowadzonego postępowania ocenia, czy przedstawione dowody są wystarczające. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 9, jeśli zamawiający uzna za wystarczające przedstawione dowody, uwzględniając jednocześnie wagę i szczególne okoliczności czynu to wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Instytucja self-cleaning"

Źródło: Informator UZP nr 1/17

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami