Prezydent miasta wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę, która następnie została uchylona decyzją wojewody.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, prezydent miasta wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę po upływie 69 dni. Wojewoda wymierzył prezydentowi miasta karę w wysokości 2000 zł. za cztery dni zwłoki w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.

NSA rozpatrując skargę przypomniał, iż zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego , w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę. Samo literalne brzmienie art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego może wskazywać, że wymierzenie grzywny jest możliwe tylko przy pierwszym rozpoznawaniu sprawy przez organ pierwszej instancji, natomiast w ponownie prowadzonym postępowaniu pierwszo instancyjnym zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw. Jednak takie wnioskowanie interpretacyjne, zdaniem NSA, trudne jest do zaakceptowania, jeśli się zważy cel wprowadzenia omawianej regulacji do ustawy Prawo budowlane. Zaznaczyć bowiem należy, że ustawodawca dostrzegł potrzebę, aby w określonych sprawach budowlanych, oprócz instytucji zawartych w przepisach k.p.a. , stworzyć dodatkowe instrumenty służące realizacji zasady szybkości postępowania. Celem wprowadzenia przepisu art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego było więc wyeliminowanie występujących przypadków nieuzasadnionego wydłużania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej postępowania w sprawie wydawania pozwolenia na budowę. Zatem w opinii NSA należy przyjąć, że cel tej szczególnej regulacji jest aktualny przez cały czas trwania postępowania, aż do jego ostatecznego zakończenia. Podjęcie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę nie sprawia, że ustaje działanie normy z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego , gdy następnie wskutek złożonego odwołania dochodzi do wydania przez organ wyższego stopnia decyzji kasacyjnej, powodującej przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Ze względów celowościowych uprawnione jest założenie, że sankcja przewidziana za nieterminowe rozpoznanie wniosku o pozwolenie na budowę powinna być stosowana zarówno przy pierwszym, jak i przy ponownym rozpoznawaniu sprawy przez organ architektoniczno-budowlany w razie gdy organ odwoławczy orzekł na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Ustanowiony przepisem art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego termin 65-dniowy, wiążący organ pierwszej instancji również przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, rozpoczyna swój bieg w dacie zwrotu akt sprawy przez organ odwoławczy.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 29 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 1197/10

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)