Artykuł pochodzi z magazynu Forum PPP, pierwszego w Polsce magazynu o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym 

Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne) należy:

- Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
- Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.


Poprawieniu efektywności energetycznej w gminach służy, w szczególności, modernizacja oświetlenia. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej jest przestarzała technicznie, awaryjna i co najistotniejsze zbyt energochłonna. To powoduje że coraz więcej gmin decyduje się na modernizację oświetlenia na ich terenie.

Proces modernizacji oświetlenia jest zadaniem wymagającym poniesienia znacznych nakładów finansowych i często przekracza możliwości finansowe gmin. Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne przynosi szereg zalet, wśród których wymienić można: mniejsze zużycie energii elektrycznej, przy jednoczesnym wytwarzaniu większej ilości światła oraz mniejszą awaryjność.


Do podstawowych celów przeprowadzanej modernizacji należy:
- Zmniejszenie energochłonności oświetlenia,
- Racjonalizacja (zmniejszenie) ponoszonych kosztów zużycia energii elektrycznej,
- Unowocześnienie oświetlenia,
- Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Poprawa estetyki ulic, placów i budynków.


Realizacja tych zadań wymaga poszukiwania odpowiednich źródeł finansowania.

Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. zawiera produkty przeznaczone na sfinansowanie działań służących racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.@page_break@


Kredyt Energooszczędny, wprowadzony w 2010 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw, przeznaczony jest na sfinansowanie różnorodnych inwestycji służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Kredyt jest spłacany z oszczędności wynikających z audytu energetycznego, dokumentującego efekt inwestycji.


Katalog kredytowanych przedsięwzięć:
- wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,
- wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,
- wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
- wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,
- modernizacja technologii na mniej energochłonną,
- wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,
- inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej.


Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć Kredyt Energooszczędny do 100% kosztu inwestycji z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego inwestycji.


ESCO - Formuła „trzeciej strony"- przedsięwzięcia, podejmowane w imieniu zamawiającego przez firmy typu ESCO, które dają prawo do przystąpienia do przetargu na białe certyfikaty. Konieczne jest przedstawienie w Banku kontraktu obrazującego podział korzyści pomiędzy partnerów współpracujących w formule ESCO.


Kredyt z Klimatem przeznaczony na finansowanie inwestycji w zakresie racjonalizacji produkcji i zużycia ciepła. Program wprowadzony wspólnie przez BOŚ Bank i niemiecką KfW Bankengruppe jest pierwszym na rynku polskim przykładem produktu bankowego, opartego na Mechanizmie Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), związanym z ewidencjonowaniem redukcji emisji dwutlenku węgla. Kredyt z Klimatem oferowany jest w ramach dwóch programów: Modernizacji Kotłów i Efektywności Energetycznej w Budynkach.


Program Modernizacji Kotłów zakłada finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw komunalnych), realizujących przedsięwzięcia polegające na modernizacji lub wymianie kotłów zaopatrujących obiekty w ciepło lub wykorzystywanych w procesach przemysłowych i modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło (o mocy do 20 MW).


Program Efektywności Energetycznej w Budynkach - skierowany nie tylko do samorządów i przedsiębiorców, ale także do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób prywatnych, przeznaczony jest na termomodernizację budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych, modernizację systemów grzewczych, a także podłączenie budynków do sieci miejskiej połączone z likwidacją lokalnego źródła ciepła. Dzięki udziałowi środków zagranicznych, oprocentowanie kredytów i prowizja są nieco niższe, niż stosowane powszechnie na rynku. Kredyt stanowić może 85% kosztów inwestycji, a zatem angażowane środki własne mogą być relatywnie niskie jedynie 15% kosztu przedsięwzięcia.@page_break@

Artykuł pochodzi z magazynu Forum PPP, pierwszego w Polsce magazynu o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Finansowanie w formule PPP


Bank dokonuje analizy partnerów: publicznego i prywatnego w zakresie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, doświad-czenia, modelu współpracy, projektu, montażu finansowego, wynagrodzenia PPP, udziału środków własnych partnerów w projekcie. Kształt oferty bankowej jest zależny od tego, który z partnerów pozyska finansowanie zewnętrzne dla projektu. Dlatego istotnym jest, by konsultacja w sprawie projektu rozpoczęła się w początkowej fazie budowy projektu PPP.

Dla każdego samorządu realizacja wszelkich działań w zakresie energoefektywności, w tym modernizacja oświetlenia ulicznego, to nie tylko poprawa jakości oświetlenia, racjonalizacja ponoszonych wydatków na energię elektryczną ale także poprawa wizerunku, wpisanie się w politykę poszanowania energii zalecaną przez UE oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikających z produkcji energii.

Alicja Siemieniec
Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, BOŚ Bank