UZP podkreśla, że tak jak dla uznania danej jednostki za zamawiającego nie jest konieczne posiadanie przez nią podmiotowości prawnej, to tym bardziej posiadanie odrębnej podmiotowości prawnej nie jest konieczne dla kwalifikacji danego podmiotu do jednostek organizacyjnych zamawiającego w rozumieniu art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych .

Aby zdefiniować pojęcie samodzielności finansowej jednostek organizacyjnych na gruncie art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych , należy przyjąć jako wyznacznik przyznane tym jednostkom prawo samodzielnego prowadzenia swojej gospodarki finansowej w zakresie określonym przez akty wewnętrzne (np. statut) w sferach: samodzielności uchwalania planu finansowego oraz samodzielności wydatkowania środków na zadania realizowane przez jednostkę. Samodzielność uchwalania planu finansowego czy też wydatkowania środków, nie oznacza pełnej autonomii w gospodarowaniu środkami przyznawanymi np. przez jednostkę macierzystą lub inny podmiot. Tym samym, przeznaczanie przez jednostkę macierzystą środków finansowych na realizację konkretnych zadań związanych z działalnością własną jednostki organizacyjnej, nie wyklucza samodzielności uchwalania planu finansowego przez tę jednostkę oraz samodzielności wydatkowania środków. Zatem, wyodrębnienie jednostki powinno mieć charakter organizacyjny i funkcjonalny oraz wynikać z aktów prawa powszechnie obowiązującego albo aktów prawa wewnętrznego, przy czym warunkiem dla zastosowania przepisu art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych jest posiadanie przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego samodzielności finansowej w wyżej wskazanym rozumieniu.

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie "Samodzielności finansowej" wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego - art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (nr LEX 61585).

Źródło: Informator Nr 6-7/2011, www.uzp.gov.pl, stan z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)