Rządowy nadzór nad funduszami ochrony środowiska

Z kolejnej zmiany prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2011 r. Nr 99, poz. 569) wynika, że nadzór merytoryczny nad uchwałami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska będzie sprawował wojewoda, a nie – jak obecnie – marszałek województwa.

Zmiana nadzoru nad funduszami nic nie zmienia w prawach i obowiązkach, należnościach i zobowiązaniach wynikających z umów zawartych przez wojewódzkie fundusze z beneficjentami. Ponadto przepis przejściowy powinien spowodować płynne przekazanie kompetencji w zakresie nadzoru prawnego nad uchwałami rad nadzorczych funduszy. Uchwały podjęte przez rady przed 31 maja 2011 r. będą oceniane pod kątem zgodności z prawem przez zarządy województw, podejmowane od tego dnia – przez wojewodów. Ustawa wprowadza też inną istotną zmianę. Teraz rady funduszy będą zatwierdzać wnioski zarządów funduszy w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości. Obowiązkiem tych instytucji będzie też publikowanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ma to służyć realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi, a także kontroli społeczeństwa nad tymi sprawami. Największe fundusze mają roczne przychody rzędu 100 mln zł (pochodzące głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Źródło: Rzeczpospolita, 31 maja 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 31 maja 2011 r.