ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2000 r.)
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
 1) sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,
 2) szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
 3) tryb przeprowadzania losowania.
§ 2. 1.  Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "pełnomocnikiem", może zgłosić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych w gminie.
2. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie mogą być osoby mające prawo wybierania, stale zamieszkałe na obszarze gminy.
§ 3. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2. W zgłoszeniu należy podać:
 1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,
 2) imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,
 3) numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy.
3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje, o których mowa w ust. 2.
4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika, o której mowa w § 2 ust. 1, dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego uwierzytelnioną kopię. Kopię uwierzytelnia wyznaczony pracownik urzędu gminy po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
§ 4. 1. Jednym zgłoszeniem można zgłosić wielu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.
2.  W razie zgłoszenia przez komitet wyborczy więcej niż jednego kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje jedynie zgłoszenie wcześniejsze, a gdy nie można tego ustalić - zgłoszenie tego kandydata, którego nazwisko zostało wcześniej wpisane do wykazu kandydatów, o którym mowa w § 6.
3. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do kilku obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić innego kandydata.
§ 5. 1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które spełniają warunki określone w § 3 i 4 i wpłynęły do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie później niż w 30 dniu przed dniem wyborów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
2. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
§ 6. 1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę napływu zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów, zawierającym numery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych, wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona zgłoszonych prawidłowo kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz pozostałe dane wymienione w § 3 ust. 2.
2. Do wykazu wpisuje się również osoby wchodzące z urzędu w skład komisji wyborczych, wskazane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wraz z informacją, że wchodzą one z urzędu w skład komisji.
§ 7.  1. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala, do których komisji pełnomocnicy zgłosili mniej niż czterech kandydatów na członków.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedłuża termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w ust. 1, o 3 dni i wzywa pełnomocników, którzy nie dokonali zgłoszenia kandydatów do tych komisji, o dokonanie dodatkowych zgłoszeń. Wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Jeśli w przedłużonym terminie pełnomocnicy nie zgłoszą do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wymaganej liczby kandydatów na członków (łącznie z osobami wcześniej zgłoszonymi co najmniej 4 kandydatów), wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje te komisje w składach pięcioosobowych, z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych kandydatów i osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącej z urzędu w skład komisji, uzupełniając brakującą liczbę kandydatów osobami spełniającymi warunki, o których mowa w § 2 ust. 2.
§ 8.  W razie zgłoszenia przez pełnomocników co najmniej czterech, a nie więcej niż ośmiu kandydatów na członków danej obwodowej komisji wyborczej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje wszystkich zgłoszonych kandydatów w skład komisji wraz z osobą wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącą z urzędu w skład komisji.
§ 9. 1.  W przypadku zgłoszenia przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej więcej niż ośmiu kandydatów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala skład komisji w trybie publicznego losowania.
2.  Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, zawiadomienie.
3. Losowania kandydatów spośród zgłoszonych do danej obwodowej komisji wyborczej dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji.
4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się osiem z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.
5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osobę przeprowadzającą losowanie oraz, odrębnie dla każdej obwodowej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji.
6. Po przeprowadzeniu losowania w skład obwodowej komisji wyborczej jest powoływanych ośmiu wylosowanych kandydatów wraz z osobą wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącą z urzędu w skład komisji.
§ 10.  Składy obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane również w ich siedzibach.
§ 11. 1. Członek obwodowej komisji wyborczej jest odwoływany z jej składu w razie śmierci, pisemnego zrzeczenia się członkostwa, utraty prawa wybierania lub braku tego prawa w dniu powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.
2. Członek obwodowej komisji wyborczej może być odwołany ze składu komisji w razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnieniu w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności lub niewykonywania obowiązków członka komisji.
3.  O wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odwołanie członka ze składu obwodowej komisji wyborczej przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który powołał komisję.
4.  Odwołania ze składu komisji wyborczej dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), który powołał daną komisję.
5. W razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej wskazanego do jej składu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzupełnienie składu następuje o osobę wskazaną przez wójta.
6.  W razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej zgłoszonego przez pełnomocnika, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia o tym pełnomocnika i wyznacza mu termin 3 dni na zgłoszenie nowego kandydata.
7. Nie wyznacza się pełnomocnikowi terminu dla zgłoszenia nowego kandydata, jeżeli odwołanie członka komisji nastąpiło na 4 dni przed dniem głosowania lub później.
8.  Jeżeli odwołanie członka obwodowej komisji wyborczej nastąpiło na 4 dni przed dniem głosowania lub później albo gdy pełnomocnik nie zgłosił kandydata do obwodowej komisji wyborczej w miejsce odwołanego członka tej komisji, a w składzie komisji pozostało mniej niż pięciu członków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji tylko do liczby pięciu członków, z zastrzeżeniem ust. 5, powołując w jej skład osoby spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 2.
§ 12.  Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m.st. Warszawy.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Zgłoszenie kandydata(ów)
na członka (członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych
komisji wyborczych)* w gminie ................................
                                        (nazwa gminy)
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień
                 ..................................
Jako pełnomocnik* - osoba upoważniona przez pełnomocnika*
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej .............................................
                   (imię i nazwisko kandydata)
                      zgłaszam kandydaturę(y):
1) ................... zamieszkałego .......................
    (imię i nazwisko                  (adres - miejscowość,
     kandydata)                        ulica, nr domu, nr
                                       mieszkania)
   nr PESEL ......., do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
   .... w .....................
             (miejscowość)
   Oświadczam, że posiadam prawo wybierania, stale zamieszkuję
   na obszarze gminy .................................
   i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej
   Obwodowej Komisji Wyborczej.
    ..................    ..............................
         (data)            (podpis kandydata na członka
                            Komisji)
2) ................... zamieszkałego .......................
    (imię i nazwisko                  (adres - miejscowość,
     kandydata)                        ulica, nr domu, nr
                                       mieszkania)
   nr PESEL ......., do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
   .... w .....................
             (miejscowość)
   Oświadczam, że posiadam prawo wybierania, stale zamieszkuję
   na obszarze gminy .................................
   i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej
   Obwodowej Komisji Wyborczej.
    ..................    ..............................
         (data)            (podpis kandydata na członka
                            Komisji)
3) ................... zamieszkałego .......................
    (imię i nazwisko                  (adres - miejscowość,
     kandydata)                        ulica, nr domu, nr
                                       mieszkania)
   nr PESEL ......., do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
   .... w .....................
             (miejscowość)
   Oświadczam, że posiadam prawo wybierania, stale zamieszkuję
   na obszarze gminy .................................
   i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej
   Obwodowej Komisji Wyborczej.
    ..................    ..............................
         (data)            (podpis kandydata na członka
                            Komisji)
4) ..........................................................
                               ........................
                                (podpis zgłaszającego)
    ........                   ........................
     (data)                     (czytelne imię, nazwisko i
                                 funkcja
                               ................................
                                (osoby dokonującej zgłoszenia)
______
* Niepotrzebne skreślić.
 

Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)