Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana rentą planistyczną jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej na podstawie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Ta ustawa nie przewiduje możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia opłaty. Pomimo że renta planistyczna jest opłatą o charakterze publicznoprawnym i stanowi dochód gminy, nie stosuje się do jej ustalania przepisów ordynacji podatkowej. Taki pogląd obecnie zdecydowanie dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 3 września 2004 r., OSK 520/04, OSP z 2005, nr 7-8, poz. 91, wyrok NSA 16 kwietnia 2008 r., II OSK 1030/07, Lex nr 516771). Jednak zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie odnotowano poglądy przeciwne (por. wyrok NSA z dnia 7 listopada 2001 r., sygn. II SA/Gd 1948/01, OSP r. 2003 r., nr 2 poz. 16).

Przyjmując pogląd dominujący w orzecznictwie, należy stwierdzić, że do renty planistycznej nie stosuje się bezpośrednio przepisów ordynacji podatkowej o udzielaniu ulg w zobowiązaniach podatkowych. Udzielenie ulgi w rencie planistycznej jest dopuszczalne na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych . Tak ulga może polegać na odroczeniu płatności, rozłożeniu jej raty lub umorzeniu należności w całości lub w części. Ulgi udziela się na wniosek zobowiązanego w drodze decyzji administracyjnej wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie ulgi nie możne naruszać przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej. Powyższe zasady udzielania ulg dotyczą wszystkich środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym.

Do spraw dotyczących należności publiczno-prawnych, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej . W dziale III znajdują się także przepisy dotyczące udzielania ulg, lecz stosuje się je odpowiednio tylko w zakresie nieuregulowanym ustawą o finansach publicznych.

 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)