Zgodnie ze zmianami proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca.

Zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego obligują również do wcześniejszego ustalenia terminu ferii zimowych przez ministra właściwego do spraw oświaty. Termin tych ferii będzie określony z dwuletnim wyprzedzeniem. I tak termin ferii zimowych na rok szkolny 2011/2012 uczniowie poznają do 31 grudnia 2010 r. Projektowane zmiany zobowiązują placówki do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dni wolne od zajęć dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły. Ponadto dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, szkoły i rodziców oraz samorządu uczniowskiego, będzie mógł ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w związku z ważnym wydarzeniem państwowym, dyrektor szkoły będzie mógł wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od zajęć. Warunkiem jest jednak zrealizowanie w wybraną sobotę zajęć przypadających na ten dzień. Wyjątkowo w roku szkolnym 2010/2011 zajęcia edukacyjno-wychowawcze powinny się zakończyć 22 czerwca 2011 r., gdyż planowany w rozporządzeniu ostatni piątek miesiąca przypada na dzień, który może być ustalony jako wolny od zajęć (piątek po Bożym Ciele).

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 36/2010