Zostaną ocenione następujące projekty programów: „Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów", przygotowany przez miasto Grudziądz, „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk", „Piękny uśmiech na lata - program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów - I etap" oraz „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych".

Rada Przejrzystości działa przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

Do zadań Rady należy między innymi przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania, przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie zasadności objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a także wydawanie opinii o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego.

(www.aotm.gov.pl)