BGK podkreśla, że będzie to pierwsza emisja obligacji przychodowych organizowana przez ten bank i jedna z niewielu na polskim rynku. "Jest to również pierwszy w ostatnich latach program emisji obligacji przychodowych służący finansowaniu budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - wskazano.

W informacji podano, że PWiK Gniezno realizuje projekt "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie" dofinansowany przez Unię Europejską (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Koszt realizacji całego projektu to ok. 72,8 mln zł brutto, w tym dofinansowanie UE wyniesie ok. 31,5 mln zł (53 proc. kosztów kwalifikowanych netto). Pozostała część nakładów netto w kwocie ok. 28,11 mln zł zostanie sfinansowana środkami z emisji obligacji przychodowych" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PWiK Gniezno Jan Lewandowski.

Zgodnie z informacją spłata zobowiązań nastąpi do 2031 r. i nie będzie powodowała istotnego obciążenia dla bieżącej działalności spółki, umożliwiając jej stabilne funkcjonowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gniezno i okolicznych gmin.

Obligacje są objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dopłat do wykupu obligacji.

W ramach emisji gnieźnieńska spółka komunalna będzie mogła też sfinansować dodatkowe nakłady inwestycyjne związane z prowadzoną przez nią podstawową działalnością dotyczącą zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

"Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie ze swoją misją wspiera sektor finansów publicznych, a stabilne finansowanie gospodarki wodno-ściekowej z emisji obligacji przychodowych za pośrednictwem BGK pozwala na poprawę jej efektywności oraz dostosowanie do wymogów unijnych i środowiskowych" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor z BGK Mariusz Grab.

Obligacje przychodowe dają nabywcy takich papierów prawo do zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzycielami. Wierzytelność jest zaspokajana m.in. z całości albo części przychodów lub majątku z inwestycji, które zostały sfinansowane dzięki emisji obligacji przychodowych.

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obligacjach, która dała prawo emisji obligacji przychodowych także Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu.

BGK udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce, przede wszystkim innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową. BGK należy do Skarbu Państwa. (PAP)

mmu/ jra/