Wynika to z trudności w opracowaniu takiego regulaminu, który odpowiadałby wymogom ustawy.

Analiza prezentowanych orzeczeń ujawnia powtarzające się problemy, które sprowadzić można do następujących czterech grup zagadnień (wydzielonych wprawdzie o kryteria dość płynne, ale wystarczające dla ich omówienia):
a) niewyczerpania delegacji ustawowej (w tym odesłania do regulacji umownych),
b) modyfikacji rozwiązań ustawowych (w tym poprzez subdelegacje do aktów indywidualnych),
c) innych form przekroczenia granic upoważnienia niż modyfikacje,
d) powielania przepisów ustawy.

Pewna liczba spraw rozpatrywanych przez WSA, a dotyczących regulaminów powstała na tle współdziałania gmin w ramach związków międzygminnych bądź porozumień. Pojawiają się w nich m.in. przypadki dość osobliwego niedostrzegania istoty związku międzygminnego. W jednej z takich spraw związek międzygminny uchwalił regulamin świadczenia usług obejmujący także gminę, która wprawdzie wcześniej należała do związku, ale zdecydowała się z niego wystąpić. Nie było przy tym wątpliwości, że gmina ta bezspornie związek opuściła (nawet związek nie przeczył jej twierdzeniom). Argumentem za takim obowiązywaniem miał być wyłącznie fakt posiadania przez związek tytułu własności do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, znajdujących się na terenie tej gminy.

Konkluzja była oczywista: „Sąd stwierdza, że Związek podjął zaskarżoną uchwałę z naruszeniem prawa. Skoro nie ulega wątpliwości, że Gmina M.G. nie jest członkiem Związku P., więc w swych działaniach adresowanych do Gminy M.G. Związek nie może odwoływać się do art. 3 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Identyczna teza znalazła się w wyroku NSA z dnia 2 czerwca 2004 r. (OSK 312/04, LEX nr 158999).

Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Więcej informacji >>>