Nauczyciel podjął pracę w dniu 1 września 2009 r. Chorował 3 dni.

Czy należy się 13 pensja za rok 2009 temu pracownikowi?

Odpowiedź

Tak, nauczycielowi, o którego Państwo pytacie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka". Przebywania na zwolnieniu lekarskim nie przerywa stosunku pracy. Nauczyciel pomimo, że nie ma go w pracy nadal pozostaje pracownikiem, a jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona.

Wskazać należy, iż szczegółowe regulacje dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym również dla nauczycieli zawiera ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) – dalej "u.d.w.r.". Zgodnie z przepisami u.d.w.r. prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa on prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jednakże są wyjątki od tej zasady, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 u.d.w.r., przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku, gdy nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego następuje z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Podkreślić należy, iż określenie "nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły" utożsamiane jest najczęściej z pojęciem roku szkolnego, a więc stosunków pracy nawiązanych od 1 września i trwających co najmniej do 31 sierpnia następnego roku. "Organizacja pracy szkoły" jest pojęciem szerszym niż rok szkolny, gdyż organizacja ta to nie tylko czas trwania roku szkolnego (w tym ferii szkolnych), ale także inne zadania organizacyjne szkoły, tj. tworzenie planów nauczania, nowych oddziałów w szkole.

Reasumując, nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 1 września i przebywającemu 3 dni na zwolnieniu lekarskim, przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki).