Czy gmina ma prawo na podstawie artykułu 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  żądać od inwestora, w załączeniu do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obrysów budynków na załączniku graficznym?

Jeśli chodzi o dom jednorodzinny jest to w miarę proste - lecz już jeśli chodzi o osiedle mieszkaniowe to nie sposób podać takiej informacji w sposób odpowiedzialny przed przystąpienie do sporządzania koncepcji architektonicznej, co zmusza inwestorów do zamawiania opracowań, które potem mogą się na nic nie przydać (gdy gmina odmówi wydania decyzji).

Czy jest jakaś podstawa prawna, która upoważnia gminę do stawiania takich wymagań?

Przywołane przepisy z ustawy dość ogólnie o tym mówią i nie wskazują co ma być podane w formie graficznej a co w opisowej.

Odpowiedź:

Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma prawo i obowiązek żądać od wnioskodawcy przedstawienia obrysów budynków na załączniku granicznym do wniosku o warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego w oparciu o art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 52 ust. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o warunki zabudowy powinny składać się z dwóch części: graficznej i opisowej. Część graficzna winna być sporządzona na kopii mapy zasadniczej lub kopii mapy katastralnej i określać granice terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. W części opisowej winno się znaleźć m.in. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, zob. art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Tym samym gmina może i powinna żądać dołączenia do wniosku o warunki zabudowy obrysów budynków na załączniku graficznym.

Forma graficzna dla przedstawienia planowanego sposobu zagospodarowania terenu może sprowadzić się do szkicu na kopii mapy, sporządzonego w taki sposób, aby uzupełniał opis charakterystyki inwestycji. Bez wątpienia szkic powinien odzwierciedlać planowane odległości budynków od granicy działki, miejsca wpięcia się w sieci przesyłowe mediów oraz włączenia w drogę publiczną i ma mieć charakter orientacyjny. Ponieważ decyzja o warunkach zabudowy określa również powierzchnie dopuszczalnej zabudowy działki oraz inne warunki zapewniające nawiązanie do zabudowy sąsiedniej, zamiary inwestora w tej kwestii również na tym szkicu powinny być odzwierciedlone. Ani określenie na mapie zasadniczej granic terenu objętego wnioskiem, ani wykonanie szkicu nie musi być dokonane przez uprawnionego projektanta. Z tego względu inwestor nie musi na etapie wniosku o warunki zabudowy sporządzać koncepcji architektonicznej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)