Projekt RPO prezentowano podczas kilkunastu spotkań, ale wnioski i uwagi można też było przesyłać pocztą elektroniczną i tą drogą dotarło aż 700 listów. Wersja dokumentu, którą konsultowano jest efektem ustaleń urzędników i ekspertów, wśród których znaleźli się reprezentanci środowisk samorządowych (najliczniejsza grupa nadawców), naukowych i edukacyjnych oraz biznesu, a także rządu i organizacji pozarządowych.

 

"Przygotowywany program operacyjny różni się od poprzedniego RPO na lata 2007-2013, gdyż znajdą się w nim nie tylko środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotąd rozdysponowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - przypomniał w środę marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

"Oznacza to, że planowanie podziału funduszy dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych, jak i tak zwanych projektów miękkich, czyli m.in. szkoleniowych i doradczych, których celem jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój” – dodał marszałek.

Jak zaznaczył, w województwie kujawsko-pomorskim podstawowymi priorytetami przy opracowywaniu wydatków z funduszy unijnych są obniżenie bezrobocia i podniesienie wskaźnika wynagrodzeń mieszkańców regionu.

 

"Ostateczna wersja projektu dokumentu zostanie przyjęta przez zarząd województwa i przedstawiona sejmikowi w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Rozpoczęcie formalnych konsultacji z Komisją Europejską planujemy najpóźniej w drugim kwartale 2014 roku, a pierwsze nabory wniosków ogłosimy najpewniej na początku roku 2015" - poinformowała rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska.

Wśród uwag do projektu dominowały zastrzeżenia do zbyt niskiej - zdaniem autorów opinii - puli funduszy przeznaczonych na projekty drogowe. Przedstawiciele zarządu województwa tłumaczą to wytycznymi Komisji Europejskiej. Podkreślają, że nadal można będzie uzyskać takie wsparcie, lecz głównie w sytuacjach, gdy remont drogi wiązać się będzie z dodatkowymi korzyściami, np. skomunikowaniem terenów inwestycyjnych.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną - według deklaracji władz województwa - rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.

Najwięcej pieniędzy – 356 milionów euro, 21 procent wszystkich środków – kujawsko-pomorski samorząd zamierza wydać na działania związane z ograniczaniem obszaru wykluczenia i ubóstwa. Jak zaznaczono w projekcie podziału funduszy unijnych, to "wybór dokonany w oparciu o twarde kryterium konieczności", bo kujawsko-pomorskie jest cały czas regionem o wysokim wskaźniku bezrobocia i niskich wskaźnikach dochodów gospodarstw domowych.

Nieco mniej – 339 milionów euro, 20 procent - trafi na inwestycje związane z budowaniem infrastruktury transportowej. 14 procent puli pochłonie kompleksowe wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a 13 procent ograniczanie związanych z gospodarką szkodliwych emisji do środowiska.

Nowy RPO Kujawsko-Pomorskiego wart jest ponad 1,9 mld euro, a to o ponad 430 milionów więcej niż pula na lata 2013-2020 (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pozostające w dyspozycji samorządu województwa pieniądze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednim okresie region otrzymał dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.