Teren, na którym ma znajdować się ujęcie wody jest terenem bezpośredniego zagrożenia powodzią - organem właściwym do wydania pozwolenia jest marszałek województwa. Marszałek będzie również właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej. Wspomniane wyżej pozwolenia zostały wydane, obiekt został zrealizowany. Termin obowiązywania pozwolenia na pobór wody upłynął i konieczne jest wydanie nowej decyzji.

Jaki organ jest obecnie właściwy do wydania pozwolenia na pobór wody?

Odpowiedź

Naszym zdaniem organem właściwym do wydania pozwolenia na pobór wód jest starosta. Fakt, że marszałek był właściwy do wydania poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego był związany z koniecznością budowy urządzenia wodnego, a decyzję na pobór wód wydano w związku z art. 140 ust. 2 pkt 5c Prawa wodnego . Obecnie przepis ten nie będzie miał zastosowania albowiem pozwolenie potrzebne jest tylko na pobór wód.

Uzasadnienie

Przepisy określające kompetencje marszałka województwa w odniesieniu do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ustalone zostały w art. 140 ust. 2 Prawa wodnego . Zgodnie z tym przepisem marszałek wydaje pozwolenia wodnoprawne na pobór wód (szczególne korzystanie) w następujących przypadkach:
1. jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, kwalifikowanymi jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ;
2. w przypadkach określonych w art. 122 ust. 1 Prawa wodnego , jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;
3. we wszystkich przypadkach, określonych w art. 122 Prawa wodnego , wymaganych dla danego przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń (art. 140 ust. 2 pkt 5c);
4. we wszystkich przypadkach, określonych w art. 122 ust. 2 Prawa wodnego .

Z powyższego wynika, że brak jest podstawy prawnej aby marszałek mógł wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód (szczególne korzystanie) w zaistniałej sytuacji wskazanej w pytaniu. A zatem organem właściwym będzie starosta.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)