Przedszkole (samorządowa jednostka budżetowa) płaci podatki od części nieruchomości wynajmowanych dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących odpłatną działalność. Dotychczas wszystkie wynajmowane pomieszczenia użytkowane były przez najemców - przedszkole nie korzystało z tych pomieszczeń.

W 2009 r. wynajęliśmy dodatkowo pomieszczenia, z których na co dzień korzysta przedszkole, a które wynajmowane są np. na 2 - 3 godziny tygodniowo. Zatem z pomieszczeń tych korzysta zarówno przedszkole (w znacznie większym wymiarze czasu), jak też najemcy. Są to osoby fizyczne lub prowadzące działalność gospodarczą.

Lekcje tańca dla dzieci przedszkolnych - wynajmowana powierzchnia 68,73 m2 na 2 godziny tygodniowo - 8 godzin miesięcznie (średnio w miesiącu przedszkole zajmuje pomieszczenie przez 191 godzin) - umowa zawarta od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r.

Wszystkie osoby i firmy prowadzą odpłatną działalność dla dzieci naszego przedszkola. Odpłatność za zajęcia ponoszą rodzice, a za wynajmowane pomieszczenia osoby te płacą czynsz.

Czy od tych pomieszczeń należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pomieszczenia zajmowane na potrzeby przedszkola zwolnione są z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Jednakże z tych samych pomieszczeń (w znacznie mniejszym stopniu) korzystają również ww. osoby, co kwalifikowałoby te same pomieszczenia do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Czy pomieszczenia te należy wskazać w deklaracji jako zwolnione, czy podlegające opodatkowaniu, a jeśli tak, to w jaki sposób należy wyliczyć podatek?

Odpowiedź

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości są wyłączone nieruchomości (ich części), które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (innej działalność oświatowa). Pomieszczenia, o których mowa, są wykorzystywane przez inny podmiot w pewnym zakresie na cele działalności gospodarczej. Nie są one jednak "zajęte" na prowadzenie tej działalności. W związku w powyższym pomieszczenia, o których mowa, nie są wyłączone ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. @page_break@

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące podatku od nieruchomości zawarte są w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. od podatku od nieruchomości zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.o.ś., pod pojęciem szkoły należy rozumieć również przedszkole. Dotyczy to również przepisów u.p.o.l.

Powyższe oznacza, że ze zwolnienia, o którym mowa, mogą korzystać także przedszkola.
Zwolnienie obejmuje nieruchomości przedszkolne, przy czym zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa.

Moim zdaniem decydujące znaczenie dla ustalenia, czy dane nieruchomości (części nieruchomości) mogą być zwolnione od podatku, czy też zwolnienie jest w ich przypadku wyłączone, ma wyjaśnienie pojęcia "zajęty". Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości (ich części) "zajętych" na działalność gospodarczą.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego "zajęty", to nie będący wolnym, zablokowany, użytkowany w danej chwili.

Moim zdaniem nieruchomość (jej część) "zajęta" na prowadzenie działalności gospodarczej, to taka nieruchomość (jej część), która jest stale (w danym okresie) wykorzystywana na potrzeby tej działalności. Jeśli dane pomieszczenia są wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej przez dwie godziny tygodniowo, to nie można mówić, że są one "zajęte" na potrzeby tej działalności.

W związku w powyższym pomieszczenia, o których mowa, nie są - moim zdaniem - wyłączone ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Chociaż pomieszczenia te są wykorzystywane przez inny podmiot w pewnym zakresie na cele działalności gospodarczej, to jednak nie można ich uznać za części nieruchomości "zajęte" na prowadzenie tej działalności.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)