NIE. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości, ale możliwe, że niedługo ulegnie on zmianie. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ten przepis wyklucza łącznie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury lub innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Bibliotek publiczne musi być samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) . Od dawna samorządy zgłaszały postulat zmiany prawa w tym zakresie, bowiem połączenie biblioteki z inną instytucją kultury pozwoliłoby ograniczyć koszty administracyjne bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji. W wielu małych gminach do obsługi biblioteki wystarcza jedna osoba, a jako samodzielna instytucja musi ona mieć dyrektora i głównego księgowego. Jeden dyrektor i jedna księgowość z powodzeniem może obsługiwać dom kultury i bibliotekę.

W Sejmie są w toku prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3786). Projekt przewiduje między innymi zmianę art. 13 ustawy o bibliotekach . Biblioteki publiczne mogłyby być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie miałoby wymagać zasięgnięcia opinii Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano: „Rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu biblioteki np. w ramach ośrodka kultury może być w określonych warunkach rozwiązaniem bardziej efektywnym z punktu widzenia użytkowników i tańszym dla organizatora.” Projekt nie przewiduje możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi jednostkami organizacyjnymi niż instytucje kultury, np. z jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która powołała do tej sprawy specjalną podkomisję. Podkomisja opracowała już swoje stanowisko, więc można się spodziewać, że projekt niedługo trafi pod obrady Sejmu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)