Dodatkowy wymóg zamawiającego, wskazujący, że podpisanie umowy o zamówienie publiczne będzie uzależnione od pozytywnej weryfikacji (sprawdzenia) wykonawcy w rejestrach BIG (Biura Informacji Kredytowej) mógłby być poczytany jako obejście przepisów prawa zmierzające do weryfikacji spełniania dodatkowych warunków udziału w postępowaniu po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy zostały precyzyjnie i enumeratywnie określone w Prawie zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. Intencją ustawodawcy było określenie ram, w jakich mogą poruszać się zamawiający stawiając wymagania wobec wykonawców.

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest warunek znajdowania się przez wykonawcę w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Jednak, również w tym przypadku ustawodawca określa granice, w jakich warunek ten może być wykorzystywany.

Zgodnie z art. 22c ust. 1 p.z.p.: w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ostatnim niewskazanym wprost wymogiem jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniej sytuacji finansowej, tj. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, zamawiający może żądać przedstawiania informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W związku z tym, że ustawodawca wskazał wprost sposób, w jaki zamawiający może zweryfikować, czy wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, za niedopuszczalne należy uznać stawianie w tym zakresie innych wymogów. Dotyczy to zarówno samych warunków udziału w postępowaniu, jak i tzw. czynności/formalności przed podpisaniem umowy.

Te ostatnie, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu dopełnienie formalności niezbędnych do podpisania umowy, nie zaś dodatkową weryfikacją wykonawcy pod kątem jego zdolności do wykonania zamówienia. Taki wymóg mógłby być poczytany jako obejście przepisów prawa zmierzające do weryfikacji spełniania dodatkowych warunków udziału w postępowaniu po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami