Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiedziała na pytanie gminy, czy w świetle konsekwencji wynikających z art. 28a ustawy ustawy o samorządzie gminnym  osoba wyznaczona do pełnienia funkcji burmistrza podlega procedurze udzielenia absolutorium określonej w art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)?

RIO w Zielonej Górze pismem z dnia 15 grudnia 2009 r. (sygn. RIO. V-014/48/2009, LEX nr 26344) wyjaśniła, iż osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wykonuje zadania organu wykonawczego określone w ustawie ustrojowej oraz zadania wynikające z przepisów prawa materialnego. Osoba taka na podstawie art. 28f u.s.g. posiada kompetencje wójta, którego uprawnienia wynikają przede wszystkim z art. 30 ust. 1 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym , zgodnie z którym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zatem do zadań osoby wyznaczonej przez Premiera należy m. in.: przygotowywanie projektów uchwał budżetowych rady gminy i wykonywanie budżetu. Osoba wyznaczona kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

W stanowisku przyjętym przez RIO czytamy, że zgodnie z brzmieniem art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym  osobie wyznaczonej (analogicznie jak wójtowi) przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie, dysponowania rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

Konsekwencją przyjęcia takiej pozycji ustrojowej osoby wyznaczonej jest – choć nie wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisów prawa w tym zakresie – iż do osoby wyznaczonej przez Prezesa Rady Ministrów będą miały zastosowanie także normy prawne dotyczące procedury udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Instytucja absolutoryjna jest bezpośrednio związana z wykonywaniem budżetu przez umocowanie ustawowe organu i wyznaczonej osoby niezależnie nawet od okresu faktycznie realizowanych zadań w trakcie roku budżetowego. W związku z tym, że osoba wyznaczona przez Premiera ma pełne kompetencje organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej, w tym wykonywania budżetu, to jednocześnie ocena jego realizacji powinna podlegać procedurze absolutoryjnej.

Prezentowane wyżej stanowisko RIO dotyczy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009, a więc i ówczesnego stanu prawnego, tj. ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Bez wątpienia jednak rozważania RIO mają charakter bardziej ogólny, pozostają zatem aktualne także w obecnym stanie prawnym, gdy obowiązuje już nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 r. Wynika to w szczególności z faktu, iż pozycja ustrojowa osoby wyznaczonej przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta, wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym , a te nie uległy zmianie.

Pełna treść pisma RIO w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. RIO. V-014/48/09 pobrana została z Systemu Informacji Prawnej LEX (nr 26344).Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)