Odpowiedź

Nie ma podstaw prawnych do pobierania przez gminę, jako właściciela przystanków komunikacji publicznej, opłat z tytułu korzystania z przystanków przez przewoźników, ale są podstawy do pobierania opłat z tytułu partycypacji w udokumentowanych np. przez zakład oczyszczania miasta kosztach utrzymania czystości przystanków i przynależnych do nich "rewirów" proporcjonalnie do częstotliwości korzystania.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządca drogi ma obowiązek udostępnienia przystanków komunikacji publicznej będących jego własnością (gmina) lub działający w jej imieniu zarządca dróg i nie może tego prawa innych przewoźników uzależniać np. od wniesienia opłat z tego tytułu. Z kolei art. 5 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa obowiązki w zakresie utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych. W myśl tych zasad oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oraz wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, ze śniegu i lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych, błota i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)