Senacki projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na celu ma doprecyzowanie przedmiotu opłaty targowej. Jak określił Trybunał Konstytucyjny, obecnie obowiązujące przepisy nie określają wystarczającą dokładnie w jakich przypadkach należy uiścić opłatę targową.

Zgodnie z art. 15 ust 2 i 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zakresu opłaty targowej wyłączona jest sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach, ale z wyjątkiem tych, które stanowią targowiska pod dachem oraz hale używane do targów, aukcji i wystaw. Tak skonstruowane przepisy powodują, że przy ich interpretacji powstają liczne wątpliwości, którym finałem są często postępowania podatkowe i sądowe.

W związku z powyższym, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 grudnia 2009 r. (sygn. K 7/08), wystąpił o doprecyzowanie niejasnych przepisów. W uzasadnieniu Trybunał podniósł, że brak jest kryteriów, na podstawie których można odróżnić budynki lub części budynków, gdzie sprzedaż podlega opłacie skarbowej, od tych gdzie opłata targowa nie musi być uiszczona.

Nowelizacja zakłada, że opłata targowa pobierana będzie od sprzedaży na targowiskach, czyli wszelkich miejscach, w których prowadzony jest handel. Opłacie nie będzie podlegała sprzedaż w sklepach.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 26 maja 2010 r.