PINB prowadził postępowanie w sprawie zawilgocenia i zagrzybienia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W trakcie postępowania zarządca został zobowiązany do opracowania opinii technicznej. Następnie na podstawie przedstawionej opinii wydana została decyzja nakazująca zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Stwierdzono, że zarządca wykonał wszystkie obowiązki nałożone decyzją, tym samym postępowanie administracyjne zostało zakończone. Lokator mieszkania, w związku z tym, że nie jest jego właścicielem lecz zajmuje je na podstawie umowy najmu, nie był stroną postępowania, o czym został poinformowany odrębnym pismem. W piśmie tym poinformowano również lokatora o przebiegu i skutkach postępowania. Równocześnie odmówiono wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich odpisów i kopii. Prawidłowość w zakresie ustalenia stron postępowania została potwierdzona przez organ II instancji w trakcie rozpatrywania złożonej przez lokatora skargi na działanie PINB.


W chwili obecnej, już po zakończeniu postępowania i wykonaniu decyzji, lokator zwrócił się do PINB w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie opinii mykologicznej, która znajduje się w aktach sprawy i była m.in. podstawą do wydania decyzji. Stwierdza, że opinia ta ma istotne znaczenie dla zdrowia jego dzieci oraz z uwagi na występujące zagrzybienie w zajmowanym przez niego mieszkaniu.


Czy PINB ma obowiązek udostępnić ww. opinię?
Jeśli tak, to w jaski sposób?


Czy jest zobowiązany do sporządzenia kopii i jej przesłania, albo udostępnienia w siedzibie inspektoratu i wydania kopii na żądanie?

Czy sporządzenie kopii jest odpłatne, a jeśli tak, w jakiej wysokości i w jakiej formie należy pobrać opłatę?

Jeśli powinien odmówić udostępnienia, to w jakiej formie?

Odpowiedź

Żądana informacja (udostępnienie opinii mykologicznej) jest informacją publiczną prostą, stąd PINB jako organ obowiązany do udostępnienia informacji publicznej winien udostępnić ją wnioskodawcy w formie przez niego wskazanej we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku

Uzasadnienie

Prawo dostępu do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem podmiotowym wyrażonym w art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Informacją publiczną jest treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej - związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą wprost od nich. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że ustawodawca, formułując w art. 61 Konstytucji zasadę "prawa do informacji", wyznaczył tym samym podstawowe reguły wykładni tego uprawnienia. Jeżeli bowiem stanowi ono prawo konstytucyjne, to ustawy określające tryb dostępu do informacji powinny być interpretowane w taki sposób, aby gwarantować obywatelom i innym osobom, i jednostkom szerokie uprawnienia w tym zakresie, a wszelkie wyjątki winny być rozumiane wąsko. Oznacza to stosowanie w odniesieniu do tych ustaw takich zasad wykładni, które sprzyjają poszerzaniu, a nie zawężaniu obowiązku informacyjnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2003 r., II SAB 199/03 oraz wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., I OSK 1774/10).

W odniesieniu do przedstawionego pytania – mając na uwadze przepisy prawa, stanowiska sądów administracyjnych i doktryny należy uznać, że żądana informacja (udostępnienie opinii mykologicznej) jest informacją publiczną prostą, stąd winna być udostępniona wnioskodawcy bez konieczności wykazywania interesu publicznego. Jeżeli idzie o formę udostępnienia informacji publicznej na wniosek, winna nastąpić w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Informacja publiczna winna być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – dalej u.d.i.p.). Udostępnienie informacji publicznej jest co do zasady zwolnione z opłat, niemniej jednak organ obowiązany do udostępnienia informacji publicznej (tu: PINB) winien mieć na uwadze unormowanie art. 15 u.d.i.p.