Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia, czyli 30 grudnia 2016 r. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 1530).

Rozporządzenie w znacznej części swych postanowień utrzymuje dotychczasowy stan prawny w zakresie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Regulacje uwzględniają jednak nowe obowiązki wynikające przede wszystkim z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65).

Nowy wzór rocznego sprawozdania uwzględnia zmiany, które wynikają z nowelizacji p.z.p., która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim partnerstwa innowacyjnego, zmian w trybach, w jakich zamawiający może zawrzeć umowę ramową oraz wprowadzenia nowej procedury udzielania zamówień na usługi społeczne. W dalszym ciągu, zamawiający jest zobowiązany do uwzględnienia w sprawozdaniu informacji dotyczących zamówień udzielonych bez stosowania przepisów p.z.p.

Na zamawiającego nałożony został nowy obowiązek, który polega na tym, iż w sprawozdaniu należy uwzględnić informacje odnośnie konfliktu interesów między stronami zamówienia publicznego. W rocznym sprawozdaniu należy także uwzględnić aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w razie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Należy pamiętać, iż każdy zamawiający ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, a następnie w terminie do 1 marca każdego roku powinien przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów