Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki za opóźnienie w płaceniu opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Czy kara pieniężna za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego stanowi koszt podatkowy?

Odpowiedź


Uważam, że odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych , za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W przypadku nieterminowego uiszczenia tej opłaty, pobiera się odsetki ustawowe (zob. art. 40d ust. 1 ustawy o drogach publicznych ).

Żaden przepis nie wyłącza możliwości zaliczania takich odsetek do kosztów uzyskania przychodu. W szczególności przepisem takim nie jest art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., stanowiący, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie są bowiem należnościami budżetowymi ani innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (opłaty te i odsetki od nich podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zob. art. 40d ust. 2 ustawy o drogach publicznych ).

W konsekwencji uważam, że odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są to bowiem koszty ponoszone w celu zachowania źródła przychodów, a jednocześnie żaden przepis nie wyłącza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Pragnę wyjaśnić, że inaczej ma się rzecz w przypadku kar za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego. Kary te wymierzane są na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 2 ustawy o drogach publicznych , który stanowi, że za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu zarządcy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty za zajęcie pasa. Jednocześnie art. 16 ust. 1 pkt 18 u.p.d.o.p. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar. W konsekwencji kary pieniężne za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego – jako kary pieniężne orzekane w postępowaniu administracyjnym – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatników.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)