Czy jest to wprowadzanie ścieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego?

Podczas kontroli terenowej stwierdzono, że część mieszkańców wsi nie posiada bezodpływowych zbiorników na nieczystości (na tym terenie brak jest kanalizacji sanitarnej) i ścieki kierowane są rurociągami bezpośrednio do pobliskiego jeziora.

Odpowiedź

W opisanym przypadku zastosowanie będzie miała ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , a organem właściwym w sprawie jest wójt (burmistrz, prezydent).

Uzasadnienie

Regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  określają m.in. zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie własnych nieruchomości.

Do obowiązkowych, ustawowych zadań gminy należy więc prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania (art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ), przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy regulaminu, w którym określa się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych). Dodatkowo właściciel nieruchomości ma obowiązek (art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - czego w opisanym przypadku mieszkańcy nie czynią.

Nadzór nad realizacją obowiązków dotyczących gromadzenia i postępowania z nieczystościami ciekłymi sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Są to wystarczające możliwości i kompetencje do podjęcia działań przez organ gminy.

W przedmiotowym przypadku nie ma zastosowania ustawa Prawo Wodne.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)