W Krakowie przeprowadzono przetarg, którego przedmiotem było świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport do wskazanej przez zamawiającego instalacji przetwarzania odpadów. Zamawiający, zawarł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapis, że wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady o wymienionych w specyfikacji kodach, w tym 15 01.

Zapis budził jednak wątpliwości. W konsekwencji odwołujący wskazał, że oznaczone tym kodem 15 01 śmieci nie trafiają do gminnego systemu odbioru odpadów. Nie powstają bowiem one w gospodarstwach domowych, lecz np. w firmach, uczelniach czy przedsiębiorstwach.

Krajowa Izba Odwoławcza powyższy zarzut uznała za nieuzasadniony.

Definicja ustawowa jednoznacznie wskazuje, że odpadami komunalnymi są śmieci powstające w gospodarstwach domowych, a także śmieci niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do śmieci z gospodarstw domowych.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że odpady oznaczone kodem 15 01 można zaliczyć do odpadów komunalnych – podkreśla KIO.

Skład orzekający KIO wskazał, że z definicji wynika, że odpady komunalne są to śmieci powstające w związku z bytowaniem ludzi zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w miejscu pracy czy nauki. Odpadami komunalnymi są śmieci, które powstają nie tylko w domach, ale także w biurach czy na uczelniach.

– Skoro gmina może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (np. biur, uczelni), to jest obowiązana do objęcia obowiązkiem zbierania odpadów oznaczonych kodem 15 01 – stwierdziła KIO.

sygnatura akt: KIO 283/14

Źródło: Rzeczpospolita