W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28 marca 2014 r. zostały opublikowane trzy nowe dyrektywy:

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE tzw. dyrektywa klasyczna;
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, tzw. dyrektywa sektorowa;
3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, tzw. dyrektywa koncesyjna.

Ogłoszono nowe dyrektywy z zamówień publicznych >>>

Zgodnie z treścią art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: "dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy  i środków". Powyższe oznacza, iż taki rodzaj aktu normatywnego określa jedynie cel, który winien być zrealizowany w określonym czasie przez państwa członkowskie.

Dyrektywy co do zasady, aby wywierać skutki winny być prawidłowo implementowane przez państwa, do których są kierowane (M.K. Kolasiński , Zakres Prawa Swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2013 , s. 27).

Nowe dyrektywy zamówieniowe wskazane powyżej winny być implementowane do prawa krajowego najpóźniej w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. Na obecną chwilę wiemy, iż nie jest możliwe, aby nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzająca przepisy unijne, weszła w życie przed graniczną datą implementacji. Powyższe potwierdza treści art. 20 ust. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 366), który stanowi, iż: ,,Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (…)”, a na chwilę obecną projekt przedmiotowej ustawy nie został jeszcze ogłoszony.

Polecamy
X Konferencja Zamówień Publicznych: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE
  • rzetelna i aktualna wiedza

 

Jednakże, pozostaje pytanie, co w sytuacji, gdy termin na implementację upływa, a ustawodawca nie wprowadził do porządku prawnego wymaganych zmian?

Zasadą jest, że jeżeli dyrektywa nie zostaje implementowana przez państwo członkowskie może stać się bezpośrednio skuteczna, jedynie gdy:
- nadaje się do stosowania bezpośredniego tzn. jest wystarczająco bezwarunkowa i precyzyjna,
- dotyczy stosunków pionowych tj. relacji pomiędzy podmiotami indywidulanymi a jednostkami władzy publicznej (w żadnym wypadku, dyrektywa nie wywiera  bezpośredniego skutku w relacjach między podmiotami równorzędnymi) (M.K. Kolasiński, Zakres Prawa Swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2013 , s. 27).

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny jak powyżej należy stwierdzić, iż sytuacja zamawiających i wykonawców po 18 kwietnia 2016 r. nie będzie łatwa. Wielu zamawiających będzie miało dylemat czy udzielać zamówień publicznych powyżej progów na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, niedostosowanej do prawa europejskiego, czy na podstawie obowiązujących dyrektyw.

Być może niektórzy zamawiający będą starali się tworzyć dokumenty zgodne zarówno z jednym, jak i drugim aktem prawnym. Natomiast jeszcze inni zamawiający wstrzymają się  z udzielaniem zamówień publicznych powyżej progów unijnych do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mniej problematycznie kształtuje się sytuacja zamawiających udzielających zamówienia publicznego poniżej progów unijnych, gdyż zgodnie z treścią publikacji Urzędu Zamówień Publicznych z 2014 r. o tytule: ,,Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych” (str.11), przepisy dyrektyw stosuje się jedynie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi określone w dyrektywie.