Sprawa dotyczyła sposobu interpretacji wzoru oświadczenia określonego w uchwale rady miasta.


W oświadczeniu dołączonym do deklaracji podatkowej, umieszczono zapis: "Niniejszą deklarację składam świadomy o odpowiedzialności karnej skarbowej".


Ten fragment uchwały został zaskarżony przez prokuratora do sądu administracyjnego.


W ocenie prokuratora, rzeczywistą intencją organu nie było przekazanie stosownej informacji składającym deklaracje, lecz chęć wyegzekwowania od składających oświadczenia danych zgodnych z rzeczywistością, pod nieuprawnionym jednak w takiej sytuacji rygorem odpowiedzialności karnej.

NSA uznał za zbyt daleko idące uwagi zamieszczone w skardze kasacyjnej co do intencji organu.


W skardze kasacyjnej mowa jest o nieprawidłowej, bądź prawidłowej interpretacji odpowiedniego fragmentu uchwały, gdy tymczasem niezgodność tego aktu z prawem powinna być wykazana przez odwołanie się do litery prawa, tj. treści jego konkretnego postanowienia.


Jeśli zatem jego utrzymanie w porządku prawnym nie powoduje zagrożenia dla interesów i praw jednostki, a określony uszczerbek mogłaby wywołać jedynie nieprawidłowa – odmienna od przyjętej przez WSA – interpretacja odpowiedniego fragmentu uchwały, są pełne podstawy do tego, aby mówić jedynie zwykłej niezręczności językowej uchwałodawcy.


NSA przychylił się do zdania WSA, że ze złożonego oświadczenia nie wynikają żadne negatywne dla składającego skutki.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 478/16, prawomocny