Wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada, że całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy (art. 229. ust 4). Ustawodawca, wprowadzając powyższy przepis, nie uwzględnił jednak żadnego okresu przejściowego, w którym należałoby stosować przepisy dotychczasowe (w odniesieniu do pozostałych placówek wychowawczych okres przejściowy stosuje się przez 12 miesięcy).

Brak jest również przepisów, na podstawie których umowy z niepublicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego zachowałyby czasowo moc obowiązującą (zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy wraz z jej wejściem w życie umowy przestają obowiązywać).

Artykuł 229 ust. 9 poselskiej nowelizacji ustanawia dla omawianych placówek dwunastomiesięczny okres przejściowy liczony od daty wejścia w życie ustawy. Zmienione brzmienie art. 229 ust. 8 ustawy gwarantuje niepublicznym całodobowym placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego możliwość, pomimo wejścia w życie ustawy, dalszego funkcjonowania do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie placówki (nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od daty wejścia w życie ustawy ).

Dyrektor całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (zarówno publicznej, jak i niepublicznej), działającej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminie 7 dni od wejścia w życie aktu, może złożyć wniosek o przekształcenie w rodzinny dom dziecka. Starosta będzie wówczas zobowiązany do podpisania z dyrektorem tej placówki umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Jednocześnie wskazać należy, że, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona tylko przez powiat lub przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Z tego względu, po dniu wejścia ustawy w życie, istniejące dzisiaj niepubliczne placówki typu rodzinnego, w przypadku braku ww. wniosku, będą mogły funkcjonować, jeżeli starosta zleci im prowadzenie placówki, po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)