Wbrew zabiegom przedsiębiorców w polskim prawie zamówień publicznych nie zniesiono dyktatu najniższej ceny. Wprawdzie na podstawie nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono zapisy mające zwiększyć prawdopodobieństwo wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach publicznych poprzez dodanie takich kryteriów oceny ofert jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, jednakże kryterium cenowe jest nadal dominujące.

Zatem, przedsiębiorcy rywalizując o wykonanie zamówień publicznych w czasie postępowania przetargowego konkurują ze sobą przede wszystkim ceną. Konsekwencją tego jest prawdopodobieństwo posądzenia przedsiębiorców o złożenie oferty z rażąco niską ceną i rozpoczęcie przez zamawiającego postępowania wyjaśniającego.

Nowy ciężar dowodu ws. rażąco niskiej ceny >>

Po rozpoczęciu procedury wyjaśniającej to na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i jest realistyczna.  Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez KIO w wyroku z dnia 23 grudnia 2008 r., o sygn. akt KIO/UZP 1443/08, w myśl którego „Wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 ustanawia domniemanie prawne (praesumptio iuris) zaproponowania w ofercie ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia wykonawcy mają doprowadzić do obalenia tego domniemania (...). W związku z ustanowieniem domniemania wystąpienia ceny rażąco niskiej, przy udzielaniu wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, dowód braku zaoferowania ceny rażąco niskiej spoczywa na wykonawcy”.

Pomimo tego przedsiębiorca wezwany do wyjaśnień nie stoi na straconej pozycji. Może bronić rentowności złożonej oferty. Przykładowo przedsiębiorca może w złożonych wyjaśnieniach wskazywać, że stosowana przez niego organizacja pracy czy doświadczenie w wykonaniu zamówień znacząco obniża cenę wykonania. Powyższa argumentacja jest szczególnie przydatna gdy przedmiotem zamówienia są usługi. Zasadnym jest również podnoszenie, że oszczędności przedsiębiorcy są konsekwencją oryginalnej metody technicznej wykonania zamówienia.

Sporządzając wyjaśnienia należy operować na przejrzystych wyliczeniach które w jasny i bezsprzeczny sposób zobrazują rentowność oferty.

dr Łukasz Bernatowicz
radca prawny

Michał Szczodry

aplikant radcowski

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

Źródło: www.bcc.org.pl