W swoim sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli NIK zwrócił jednak uwagę, że proces rekrutacji na staże nie zawsze był dokonywany w zgodzie z zasadą przejrzystości. Jedynie co piąty urząd podawał do publicznej wiadomości informacje o wolnych miejscach czy regułach rekrutacji, a kryteria wyboru kandydatów nie były określone w formie pisemnej. Zazwyczaj jednak na praktyki dostawali się wszyscy zainteresowani.

Zdecydowana większość urzędów prawidłowo przygotowywała warunki do odbywania staży i praktyk. Jedynie w dwóch sytuacjach przyjęto więcej osób, niż pozwalały na to rzeczywiste możliwości organizacyjne urzędów. Studenci i absolwenci mieli przydzielonych konkretnych opiekunów. Niekiedy jednak opiekunowie mieli pod sobą zbyt dużą ilość podopiecznych. Natomiast w przypadku opiekunów z ramienia uczelni pomoc była czasami pozorna. Praktyki miały bowiem miejsce w trakcie wakacji, kiedy to opiekunowie przebywali na urlopach.

Z raportu NIK wynika również, że większość urzędów nie wypłacała należnych opiekunom dodatków szkoleniowych. Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu przewiduje bowiem taki dodatek w sytuacji, gdy opiekun nie zostaje na okres praktyki zwolniony (choćby częściowo) ze świadczenia pracy. W ponad połowie urzędów NIK zaobserwowała ponadto nieprawidłowości dotyczące szkoleń BHP. Często prowadziły je bowiem osoby nieuprawnione.

Nie zawsze prawidłowo funkcjonowała też wymiana informacji między uczelniami, a urzędami. Brakowało kontaktu pomiędzy opiekunami praktykantów w urzędach, a przedstawicielami uczelni kierującej. Poza tym wiele praktyk odbywała się bez programu przygotowanego na uczelni. Stażyści po początkowym okresie pozwalającym im na zaaklimatyzowanie się, byli zazwyczaj wdrażani w prace podobne do zadań, jakimi na co dzień zajmują się osoby zatrudnione w urzędzie. Z kolei praktykanci byli zazwyczaj oddelegowywani do zadań najprostszych, polegających między innymi na kserowaniu.

Innym problemem na jaki NIK zwrócił uwagę, była przydatność praktyk i staży w uzyskaniu zatrudnienia. Staże w urzędach administracji publicznej jedynie w 52,5 proc. przypadków owocowały zatrudnieniem w ciągu kilku miesięcy po ich odbyciu. Ponadto w niektórych urzędach opinie końcowe o studentach były szablonowe - wydawano opinie jednobrzmiące.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, NIK apeluje o ściślejszą współpracę pomiędzy jednostkami kierującymi na praktyki bądź staże, a jednostkami, w których one się odbywają. Ponadto nakłania zbadane urzędy administracji publicznej do podjęcia działań mających na celu:
-upublicznianie informacji o wolnych miejscach, zasadach i kryteriach przyjęć,
-egzekwowanie we wszystkich przypadkach programów praktyk od jednostek kierujących praktykantów,
-dokonywanie rzetelnej oceny przebiegu praktyk i staży oraz wskazywanie umiejętności, jakie nabyli praktykanci i stażyści,
-umożliwienie studentom odbywanie praktyk nieobowiązkowych.

(nik.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami