Informacje podawane w postępowaniu o zamówienie publiczne są oświadczeniami wiedzy, składanymi w sposób celowy w odpowiedzi na warunki określone przez zamawiającego. Zatem, ich podanie powinno być rozpatrywane w kategorii staranności wymaganej w danych okolicznościach, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru postępowania o zamówienie oraz zawodowego charakteru powadzonej działalności przez wykonawców. Wskazując na zaistnienie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p., należy bezspornie łącznie wykazać, że przedkładane dokumenty i oświadczenia zawierają nieprawdziwe informacje, a ich złożenie stanowi wyraz działania wykonawców, które nie znajduje uzasadnienia w dokumentach postępowania (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia) czy wytycznych stawianych przez orzecznictwo lub nawet ugruntowaną praktykę.

Zdaniem Izby, oceny, czy w danym postępowaniu złożono nieprawdziwe informacje, należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności sprawy, czyli biorąc pod uwagę na ile wykonawca działa w uzasadnionym, błędnym rozumieniu warunku (jest winny wprowadzenia w błąd), a na ile zamawiający w opracowanych przez siebie dokumentach (ogłoszeniu, specyfikacji) posługuje się pojęciami nieostrymi, pozwalającymi na różne rozumienie użytej terminologii.