Skarga na bezczynność organu gminy w przedmiocie braku decyzji o lokalizacji salonu gier czy kasyna może być wniesiona jedynie przez podmiot, któremu przysługuje prawo ubiegania się o uzyskania zezwolenia.

W badanym stanie faktycznym rada miasta przez ponad dwa miesiące nie wydała uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. W związku z zaistniałą sytuacją skargę na bezczynność organu samorządowego wniósł właściciel spółki zainteresowanej remontem budynku przeznaczonego pod ten salon. Wskazał on, iż brak wydania decyzji o lokalizacji salonu gier czy kasyna naraża go na straty finansowe.

Wojewódzki sąd administracyjny wyrokiem z dnia 15 stycznia 2010 r. (sygn. II SAB/Go 79/09) zakwestionował legitymację procesową wnoszącego skargę. Sąd zauważył, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń złożyć skargę na bezczynność organu do WSA. W omawianym przypadku podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi był jedynie przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ośrodka gier.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 19 lutego 2010 r.