Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy. Zawarła w niej zapis określający, że prezydentowi miasta przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie faktycznej liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zgodności złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność tej regulacji. Wskazało, że zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rada gminy w drodze uchwały określa wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja.

Zdaniem kolegium Izby, uregulowanie przez radę miasta kwestii kontroli beneficjenta z tytułu wykorzystania przez niego dotacji wykracza poza zakres uregulowania zawartego w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Takie zapisy mogą być sprecyzowane w umowach zawartych z beneficjentami dotacji.

Uchwała Kolegium RIO w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2018 r. Nr XVIII/68/2018