Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych w zamówieniach publicznych (dyrektywa 89/665/EWG i dyrektywa 92/13/EWG).

W ogólnym rozrachunku jakościowym korzyści funkcjonowania dyrektyw odwoławczych przewyższają ich koszty. W ocenie Komisji Europejskiej istnienie minimalnych standardów w zakresie środków ochrony prawnej spełnia swój podstawowy cel. W związku z tym, Komisja proponuje pozostawienie przedmiotowych przepisów w obecnym kształcie.

Komisja zamierza jedynie podjąć szereg działań wspomagających, takich jak utworzenie sieci organów odwoławczych pierwszej instancji w celu promocji wzajemnej współpracy i wymiany najlepszych praktyk oraz ustanowienie systemu regularnego przeglądu funkcjonowania krajowych systemów środków odwoławczych (Remedies Scoreboard), po to aby gromadzić informacje w sposób ustrukturyzowany i zwiększyć przejrzystość działania systemów odwoławczych.

Więcej informacji na temat przeprowadzonych przez Komisje Europejską konsultacji dyrektyw odwoławczych oraz raport prezentujący ich wyniki są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9070

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł