Odpowiedź


Delegacje stażysty należy sfinansować z paragrafu 303 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dalej u.p.z. , reguluje zasady odbywania stażu. Żaden z przepisów u.p.z. nie przewiduje zwrotu kosztów podróży służbowej dla stażysty. Zgodnie z art. 53 ust. 4 u.p.z. staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program powinien określać:
1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
5) opiekuna osoby objętej programem stażu.

W ramach danego programu powinny znaleźć się zapisy o ewentualnych wyjazdach służbowych oraz ich refundacji lub pokryciu kosztów.
W myśl art. 77 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) . Załącznik nr 4 tego rozporządzenia ustala klasyfikację paragrafów wydatków i środków. Określono w nim, że wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi ewidencjonuje się w paragrafie 441 "Podróże służbowe krajowe". Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) .

Ze względu na charakter świadczeń oraz kategorię świadczeniobiorców wydatki związane z wypłatą diet oraz zwrotem kosztów podróży służbowych stażystów nie powinny być finansowane z paragrafu 441 "Podróże służbowe krajowe", tylko należy je ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", w którym ewidencjonuje się wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych niezaliczone do paragrafów 302, 304, 305, 307, 311, 321, 323 do 326, 401 do 410, 417 i 418, między innymi:
- diety poselskie, senatorskie, członków Rady Statystyki i inne;
- diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
- diety dla członków komisji działających przy organach administracji publicznej,
- zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz zwrot kosztów podróży radnym jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostałe wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, a w szczególności: ryczałty wypłacane kuratorom społecznym, ryczałty wypłacane kuratorom zawodowym z tytułu przeprowadzonych wywiadów, rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, świadczenia związane z postępowaniem mediacyjnym, zwrot utraconych wynagrodzeń świadków w związku z wykonywaniem czynności w sądzie, zwrot kosztów diet, przejazdów i noclegów ławnikom, biegłym i świadkom.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)