W przetargu na prace leśne, podzielonym na dwie części, ofertę na obie części złożyło konsorcjum składające się z trzech osób prowadzących działalność indywidualną. Konsorcjum złożyło wymagane gwarancje ubezpieczeniowe tytułem wadium, które zostały wystawione wyłącznie na lidera konsorcjum. Nie ujęto w nich pozostałych konsorcjantów.

Konkurent w przetargu podniósł, że przedstawione gwarancje nie zapewniają zamawiającemu wypłaty wadium i złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

– W ocenie Izby nie istnieją przeszkody we wniesieniu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której treści ujęty został jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oceniła przewodnicząca składu orzekającego Ewa Sikorska.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 marca 2015 r., sygn. akt KIO 336/15

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna