W dniu 18 sierpnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r. Zgodnie z komunikatem:

sprawdzian dla szóstoklasistów w szkołach podstawowych odbędzie się 5 kwietnia 2011 r., dodatkowy termin sprawdzianu przewidziano na 7 czerwca 2011; terminy sprawdzianu dla dorosłych w szkołach, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym wyznaczono odpowiednio na 10 stycznia i 5 kwietnia 2011 r.

egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 12 – 14 kwietnia 2011 r., a dodatkowe terminy wyznaczono na 6 – 9 czerwca 2011 r.; w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, egzamin gimnazjalny będzie miał miejsce między 10 a 12 stycznia 2011 r., termin dodatkowy na przeprowadzenie egzaminu przeznaczono na 12 – 14 kwietnia 2011 r.

egzamin maturalny w 2011 r. trwać będzie od 4 do 24 maja (część pisemna) oraz od 4 do 27 maja (część ustna); dodatkowy termin dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego przewidziano na 6 do 21 czerwca 2011 r. (część pisemna) oraz 6 do 17 czerwca (część ustna). Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2011 r.

egzamin maturalny w 2011 r. w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej odbędzie 23 sierpnia 2011 r. (część pisemna) oraz 22 – 26 sierpnia 2011 r. (część ustna). Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2011 r.:
o dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu, etap pisemny będzie miał miejsce 18 stycznia 2011 r., natomiast etap praktyczny odbędzie się w dniach 19-21 stycznia oraz 25 stycznia -11 lutego 2011 r.
o dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu, etap pisemny będzie miał miejsce 13 czerwca 2011 r., natomiast etap praktyczny odbędzie się w dniach 14-17 czerwca oraz 21 czerwca – 5 sierpnia 2011 r.


Dokładne informacje o godzinach egzaminów oraz dniach, w których odbywają się egzaminy z poszczególnych przedmiotów znajdują się tutaj.


Źródło: www.cke.edu.pl