Kandydata na ławnika musi poprzeć 50 mieszkańców

Chociaż wybory ławników odbywać się będą według nowych regulacji prawnych, gminy nie powinny żądać od kandydatów uzupełniających dokumentów – wyjaśnia resort sprawiedliwości.

Zgodnie z nowymi przepisami, kandydatów na ławników będą mogli, tak jak obecnie, zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Uprawnienie to będzie również miało co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Dotychczas do skutecznego złożenia wniosku wystarczyło poparcie 25 mieszkańców gminy. Zmiana przepisów w trakcie naboru kandydatów wywołała obawy o ważność uchwał podejmowanych przez samorządy. Wszystko przez brak przepisów przejściowych w ustawie nowelizującej. W wydanej interpretacji resort sprawiedliwości wskazał, że dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru. Innego zdania są jednak prawnicy. W ich ocenie brak jest podstaw prawnych do takiego stanowiska. Wojewoda w trybie nadzoru ocenia ważność uchwał samorządowych według stanu prawnego z dnia ich podjęcia. Nie jest zatem wykluczone, że uchwała wybierająca ławnika popieranego przez 25 obywateli zostanie zakwestionowana. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie. Kluczowa zaś będzie ocena, czy naruszenie miało charakter istotny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 14 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 14 czerwca 2011 r.