Pytanie:
Jakie są prawne aspekty likwidacji filii biblioteki pedagogicznej?Biblioteka pedagogiczna prowadzona jest przez samorząd województwa. Czy likwidacji jednej z filii w danej bibliotece pedagogicznej dokonuje w drodze uchwały sejmik województwa czy zarząd województwa?

Odpowiedź:
Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oraz likwidacji filii biblioteki pedagogicznej podejmuje sejmik województwa.

Uzasadnienie:
Stosownie do zapisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), organizator biblioteki, w tym jednostki samorządu terytorialnego, może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Następuje to w formie uchwały organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w przedstawionym przypadku sejmiku województwa. Stosownie bowiem do zapisu art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Procedura ta obowiązuje również w odniesieniu do filii biblioteki. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami