Gminy są zobowiązane przestrzegać przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych. Te nie przewidują możliwości dofinansowywania osób fizycznych, które instalują kolektory słoneczne czy wymieniają eternitowe dachy.

Dotacja przedmiotowa, o której mowa w art. 219 ustawy o finansach publicznych, może być udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niebędącym samorządowymi zakładami budżetowymi, jeśli odrębne ustawy tak stanowią, jednakże dotacja tego rodzaju ma charakter dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług produkowanych lub świadczonych przez dotowanego i jest kalkulowana według stawek jednostkowych. Tego rodzaju dotacja nie jest instrumentem finansowym umożliwiającym dofinansowanie osób fizycznych wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków lub usuwających z dachów pokrycia z materiałów zawierających azbest. Nie ulega więc wątpliwości, że obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych określające zasady wykonywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie przewidują możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków tych budżetów w sposób polegający na bezpośrednim przekazywaniu środków publicznych osobom fizycznym na w istocie prywatne inwestycje tych osób, choć zgodne z celami określonymi w przepisach prawa ochrony środowiska. (Na podstawie odpowiedzi udzielonej przez ministra środowiska na interpelację poselską nr 15673). W Sejmie toczą się prace nad projektami nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, która ma wprowadzić możliwość udzielania przez gminy i powiaty dotacji na finansowanie inwestycji proekologicznych. Projekt zakłada dopisanie do art. 403 ustawy nowych ust. 4 – 8, które stanowią, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez JST może polegać także na udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom. Tryb postępowania w sprawie ich udzielania określać ma uchwała rady gminy (powiatu), a jej udzielenie wymaga zawarcia umowy pomiędzy JST a beneficjentem pomocy. Projektowany przepis określa również zasady zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 20 lipca 2010 r.