Pytanie:
Czy gmina może zorganizować i opłacić dowóz do przedszkola niepełnosprawnego dziecka zamieszkałego w innej gminie?

Odpowiedź:
Gmina może zorganizować i opłacać dowóz do przedszkola niepełnosprawnego dziecka, które zamieszkuje w innej gminie.

Uzasadnienie:
Gmina "może" zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nawet w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku (tak art. 14a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; analogicznie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która wejdzie w życie od dnia 1 września 2017 r.).

Natomiast kwestię "obowiązku" gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych normuje art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty (analogicznie art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe). Zgodnie z powołanym przepisem obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Przyjąć należy, że zasadniczo chodzi tu o dzieci z terenu danej gminy, bowiem wspomniany obowiązek stanowi konkretyzację ciążącego na gminie zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym). Ustrojową rolą każdej gminy jest zaś wykonywanie zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb konkretnej wspólnoty samorządowej, a więc mieszkańców danej gminy (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami