W związku z niewypełnieniem warunków umowy przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, budujących drogę ekspresową S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku od węzła Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) do Żywca, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy przez GDDKiA stało się koniecznością z uwagi na notoryczne uchylanie się wykonawcy od realizacji robót. Ponadto wykonawca nie stosował się do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu. Pomimo wielokrotnych upomnień, wskazujących na nienależyte wykonywanie kontraktu, ktorego umowny termin zakończenia upłynał w dniu 14 października 2013 r. konsorcjum nie podjęło żadnych działań naprawczych zgodnych z założeniami przedstawianymi w kolejnych harmonogramach.

31 grudnia 2013 r. upłynął 14-dniowy termin ostatecznego wezwania do wypełnienia warunków zawartego kontraktu.

Na dzień dzisiejszy zaawansowanie prac wynosi 56,3 proc. dla robót drogowych oraz 76 proc. dla prac mostowych. W ramach dokończenia budowy S69 Bielsko-Biała Żywiec- Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, zwycieżca przetargu będzie miał za zadanie wykonanie wszystkich niedokończonych robót przez poprzedniego wykonawcę.

Zamawiający przewidział ukończenie przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dla odcinka drogi S69 od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) w terminie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia robót oraz dla pozostałego zakresu zamówienia do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Należy zaznaczyć, iż do tych terminów nie wlicza się okresów zimowych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl