Nadzór nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie sprawował wojewoda, a nie marszałek województwa.

Taką zmianę wprowadza nowelizacja prawa ochrony środowiska, którą uchwalił Sejm. Zgodnie z przyjętą zmianą obowiązkiem rad nadzorczych wojewódzkich funduszy będzie zatwierdzanie wniosków zarządu o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. Fundusze będą też miały obowiązek publikować roczne sprawozdania z działalności w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządzają łącznie blisko 5,5 mld zł. Ich roczne przychody to ok. 1 mld zł. Przychody największych z nich, czyli śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego to ponad 100 mln zł rocznie. Fundusze otrzymują część udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska, wpłacanych przez firmy.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 7 marca 2011 r.