Placówka ta jest dogodniejsza dla uczniów (leży bliżej miejsca zamieszkania). Dodam, że miejscowość zamieszkania uczniów należy do obwodu tej placówki, choć nie należy do gminy B.

Odpowiedź

Gmina A nie ma obowiązku finansowania dowozu uczniów zamieszkałych poza obszarem Gminy.

Uzasadnienie


Ustawa o samorządzie gminnym  w art. 7 ust. 1 pkt 8 nakłada na gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Jest to zadanie własne gminy. Uszczegółowieniem normy o charakterze ogólnym, zapisanej w ww. ustawie są zapisy art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty , które precyzują co mieści się w zakresie pojęcia "zakładanie i prowadzenie szkół". Obowiązkiem gminy jest m.in. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki. Z faktu tego wynika konieczność podejmowania przez gminę szeregu czynności bieżących, technicznych - które mają na celu ten obowiązek zrealizować (por. orzeczenie TK z dnia 13 listopada 1996 r., K 17/96, OTK 1996/5/43). Do tego typu czynności należy zaliczyć zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, których droga do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów (art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ). W wyroku NSA z dnia 5 września 2007 r. I OSK 835/07 (LEX nr 384137) czytamy, że obowiązek bezpłatnego dowozu dzieci ma charakter publiczny oraz jest realizowany wyłącznie w obrębie właściwości miejscowej gminy. Ustawodawca nie przewidział bowiem takiej sytuacji, w której gmina zwracałaby koszty przejazdu dzieciom zamieszkałym poza jej granicami administracyjnymi. Tym samym nie ma możliwości zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci mieszkających na terenie innej gminy. W podobnej kwestii w dniu 2 lipca 2008 r. uchwałę podjęła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (OwSS 2008/4/109). Z podjętej przez RIO uchwały wynika, że podstawą formalną do udzielenia dofinansowania z budżetu j.s.t. dowozu dzieci do szkół stanowią normy prawne ujęte w ustawy o systemie oświaty . Możliwość dofinansowania dowozu dzieci do szkół winna wynikać więc wprost z przepisów prawa - ponieważ organ j.s.t. jest obowiązany działać wyłącznie w granicach prawa. Tak więc obligatoryjne zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu bezpłatnego transportu wiąże się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy. Dofinansowanie dowozu dzieci spoza gminy - zdaniem RIO - narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. W uchwale RIO stwierdziła również, że jedyną prawnie dopuszczalną drogą do dofinansowania dzieciom niespełniajacym kryterium dowozu byłoby rozważenie możliwości wsparcia finansowego, zgodnie z normami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). Niemniej jednak w tej samej uchwale RIO zaznaczyła, iż wydatki budżetów j.s.t. są przeznaczone m.in. na zadania przejęte przez j.s.t. do realizacji w drodze umowy lub porozumienia. Tak więc w przedmiotowej kwestii można byłoby rozważyć możliwość zawarcia porozumienia z gminą, na terenie której dzieci mają miejsce zamieszkania.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)