Jak poinformowała PAP rzeczniczka prezydenta Elbląga Monika Borzdyńska, zgodnie z uchwałą gmina może wyemitować do 34,4 tys. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Papiery wartościowe mają pokryć planowany deficyt budżetu i umożliwić spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Poprzednie władze Elbląga wydawały komunalne obligacje już dwukrotnie - w 2010 roku na kwotę 45 mln zł, a w ub. roku za 107 mln zł.

Kolejna emisja nastąpi do końca roku i ma zapewnić gminie bezpieczeństwo płynności finansowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Elbląga na przyszły rok może wynieść 4,63 proc. Tymczasem planowany obecnie wskaźnik sięga 5,03 proc., co uniemożliwiłoby uchwalenie budżetu.

Emisja obligacji będzie skierowana do co najmniej 100 adresatów. Będą to obligacje na okaziciela. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej, a wykup nastąpi po upływie 3-11 lat. Oprocentowanie będzie zmienne i wypłacane co pół roku.

W ocenie elbląskich radnych wypuszczenie kolejnych papierów wartościowych jest korzystniejsze dla samorządu niż komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim ze względu na elastyczność w ustalaniu terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji.